Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΕΙΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΘΕΟΣ


Τίς ὅμοιός σοι ἐν Θεοῖς Κύριε;»(Ἐξόδου ΙΕ´ 11)

ΘΕΟΣ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ ΑΓΙΑ, ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ, ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ, ΖΩΑΡΧΙΚΗ ΤΡΙΑΣ, Ο ΕΙΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΑΚΤΙΣΤΟΣ ΚΤΙΣΤΗΣ. Θεοί τῶν ἐθνῶν, τά δαιμόνια. Θεοί τοῦ κόσμου, τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου, τά κτίσματα τά ἐν τῷ χρόνῳ, τά πάθη τῶν ἀνθρώπων. Θεοί τῶν Αἱρετικῶν, αἱ ἐπίνοιαι τῆς πλάνης αὐτῶν, Θεός τῶν Χριστιανῶν, ὁ Ἄχρονος καί Ἄκτιστος, ὁ Ἄναρχος καί Ἀπαθής καί Ἄτρεπτος καί Ἀναλλοίωτος Τρισήλιος Δημιουργός «Διότι ἐγώ Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν, καί οὐκ ἠλλοίωμαι» (Μαλ. Γ´ 6). Ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, ὅλοι οἱ θεοί εἶναι εἴδωλα, «Τά εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, ἀργύριον καί χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων» (Ψαλμ. ΡΛΔ´ 15). Ἡ Πίστις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἄναρχος Πατήρ, Συνάναρχος Υἱός, Συναΐδιον Πνεῦμα Ἅγιον. Οἱ ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἄνθρωποι εἶναι ξένοι τοῦ Θεοῦ. Πιστεύουν κατά τάς ἐπινοίας αὐτῶν, καί ἡ πίστις αὐτῶν ματαία. Πιστεύουν κατ᾽ ἐφεύρεσιν, καί ἡ πίστις αὐτῶν ἀπιστία. Πιστεύουν κατά τήν κοιλίαν αὐτῶν, καί ἡ πίστις αὐτῶν φαυλότης, αἰσχρότης, ἀσωτία. Ἡ Πίστις τῶν Χριστιανῶν ἐστί κατ᾽ Ἀποκάλυψιν Θεοῦ, καί ἡ πίστις ἡμῶν πηγή Σωτηρίας. Πιστεύομεν κατά τήν Ἐπαγγελίαν τῆς Διαθήκης τοῦ ΘΕΟΥ, κατά τήν Ἐκπλήρωσιν κάθε Προφητείας, κατά τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, κατά τήν σφραγίδα τοῦ Αἵματος τοῦ Δεσποτικοῦ, κατά τήν Δόξαν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἡ Πίστις ἡμῶν Βασίλειον Εὐλογίας, μέθεξις εἰς τήν Ἀΐδιον Ζωήν, μετοχή εἰς τήν Ἄκτιστον Θείαν Χάριν, ἀθανασίας πρόξενος, ἀγάπης ἐμφύτευσις, παντοειδῶν παθῶν ἀπαλλαγή, παράδεισος σωφροσύνης, πλοῦτος συνέσεως, ἄρνησις τοῦ ἑαυτοῦ, ὑποταγή εἰς τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγάπη τῶν φιλανθρώπων Θείων Ἐντολῶν, μελέτη τῶν Δογμάτων τῆς Ἀληθείας. Τά ἔθνη καί οἱ ἐκ Βαβυλῶνος Ἰουδαῖοι ἔχουν μεγάλην ὑπόληψιν εἰς τάς προλήψεις, εἰς τάς μαγείας, εἰς τά δαιμόνια τῶν Χαλδαίων, καί ἡ λατρεία αὐτῶν δουλεία σατανική, θάνατος αἰώνιος. Οἱ Χριστιανοί ἔχομεν μεγάλην Ἀποκάλυψιν αὐτοῦ τοῦ Ὑπερδεδοξασμένου Τρισυποστάτου Θεοῦ, καί ἡ λατρεία ἡμῶν ἐλευθερία Θεϊκή, Ζωή Αἰώνιος. Ἔχουν οἱ Ἰουδαῖοι τήν ἄχαριν Συναγωγήν. Ἔχουν οἱ λαοί τάς αἰσχράς πανηγύρεις. Ἔχουν οἱ Εἰδωλολάτραι τήν Ὀλύμπιον δυσειδαιμονίαν. Ἔχουν οἱ Αἱρετικοί τήν κατοίκησιν αὐτῶν μετά τῶν δαιμόνων, διότι «ἄθεοι εἰσίν ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφεσ. Β´ 12). Ἔχομεν οἱ Χριστιανοί τήν Ἐκκλησίαν. Ἔχομεν Μητέρα τήν Νύμφην τοῦ Χριστοῦ τήν Παρθένον. Ἔχομεν τό ἀβίαστον κάλεσμα ἀπό τόν Θεόν Πατέρα διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἔχομεν κατοίκησιν εἰς τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος. Ἔχομεν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τήν διά τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Θεόν Πατέρα προσαγωγήν «Ἐγώ εἰμί ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα εἰ μή δι᾽ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ΙΔ´ 6). Ἔχουν οἱ Εἰδωλολάτραι τήν δαιμονικήν Ὀλυμπιακήν Φλόγα. Ἔχομεν οἱ Χριστιανοί τό Ἄκτιστον Φῶς τοῦ Ἀνάρχου καί Προαιωνίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λατρεύουν οἱ Ἰουδαῖοι κατά φαντασίαν καί κατά ἀπείθειαν, καί ἡ λατρεία αὐτῶν πόλεμος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Λατρεύομεν οἱ Χριστιανοί Πατέρα Ἀγέννητον, Υἱόν Γεννητόν, Πνεῦμα Ἅγιον Ἐκπορευτόν, ΤΡΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ ἐν ΜΙᾼ Τῌ ΟΥΣΙᾼ, καί ἡ Λατρεία ἡμῶν εἰρήνη μετά τοῦ Θεοῦ καί ζωή ἐν Θεῷ. Τά Ἔθνη λατρεύουν τά ἐκτρώματα τῆς φαντασίας αὐτῶν, τά ἀνυπόστατα μυθεύματα, τά μή ὄντα, καί αἱ θυσίαι αὐτῶν βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ. Οἱ Χριστιανοί λατρεύομεν τόν ΟΝΤΩΣ ΟΝΤΑ, τόν ἀποκαλυφθέντα Ὑπερούσιον Τρισάγιον Θεόν, καί ἡ Λατρεία ἡμῶν Πιστότης, Ἁγιασμός, τῷ Θεῷ οἰκείωσις, ἐν Θεῷ κατοίκησις. ὑπέρ φύσιν βίος, ἀγάπη τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Λατρεύουν οἱ τῶν Σταυρωτῶν ἀπόγονοι καί τῶν δαιμόνων ὁμότροποι τόν τοῦ Σατανᾶ ἀπότοκον Ἀντίχριστον, καί ἡ λατρεία αὐτῶν ἐρημώσεως βδέλυγμα. Λατρεύομεν οἱ Χριστιανοί τόν τῆς Ἀναστάσεως Πρωτότοκον, τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν τοῦ Θεοῦ Πατρός Μονογενῆ καί Ὁμοούσιον Υἱόν καί Λόγον, τόν Κτίστην τόν Ἄκτιστον, τόν Δημιουργόν τῶν ἁπάντων καί Ποιητήν τῶν αἰώνων, καί ἡ Λατρεία ἡμῶν Δόξα Θεοῦ, Σῶμα Ἅγιον καί Αἷμα Τίμιον Χριστοῦ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χριστιανός εἶσαι; Τότε διατί ζηλεύεις τόν βίον τοῦ Εἰδωλολάτρου; Χριστιανός εἶσαι; Τότε διατί ἀσπάζεσαι τήν πλάνην τοῦ Ἰουδαίου καί ἀρνεῖσαι τήν Προαιώνιον καί Ἄναρχον ὕπαρξιν τοῦ Χριστοῦ; Ἄπελθε τῆς πλάνης καί ἐπίστρεψον εἰς τήν Θεόθεν δοθεῖσαν Χάριν τῆς Ἀληθοῦς Ὁμολογίας καί τῆς τῶν ἁμαρτημάτων ἀφέσεως. Εἰδωλολάτρης εἶσαι; Τότε διατί ἅπτεσαι τῆς Ἀληθείας καί βεβηλώνεις Αὐτήν; Διατί εἰσάγεις τήν πλάνην τῆς κτισματολατρείας εἰς τόν Οἶκον τῆς λατρείας τοῦ Ἀκτίστου καί κηρύττεις Χριστόν Μή Προαιώνιον καί τῆς γῆς ὕστερον; Ἄπελθε τῆς Ἐκκλησίας τάχιστα καί ὕπαγε ὅπου ἡ γαστήρ σου ἕλκει σε. Ἰουδαῖος εἶσαι; Τότε διατί ἐνοχλεῖς τήν Ἐκλησίαν; Διατί εἰσάγεις εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ βλασφημίας κατά τῆς Ἀτρέπτου καί Ἀναλλοιώτου καί Ἀδιαιρέτου Ὁμοουσίου Ἁγίας Τριάδος, κηρύττων τρεπτόν τόν τοῦ Θεοῦ Λόγον; Ἄπελθε εἰς τήν Ἑβραϊκήν συναγωγήν σου καί εἰς τό κατοικητήριον τοῦ Σατανᾶ. Τί κοινόν ἡμέρας καί νυκτός, φωτός καί σκότους, Χριστοῦ καί Βελίαρ; Τό Φῶς τό Τρισήλιον, τό Προαιώνιον καί Ἀνέσπερον, ὁ Θεός ὁ ὄντως Ὤν, ἡ Ἁγία Τριάς, ἔδωκεν ἀπό τόν ἑαυτόν Της, ἐνήργησεν ἐκ τῆς Οὐσίας Της κατά βούλησιν πρός τά ἐκ τοῦ μή ὄντος ὄντα, καί ἡ Δόσις αὐτή Θεία Χάρις, καί ἡ Δόσις αὐτή Ἐκκλησία, καί ἡ Δόσις αὐτή Θεία καταβολάς ἐν Οὐρανῷ καί ἐπί γῆς, καί ἡ Δόσις αὐτή Φυτεία Θεοῦ, Ἄμπελος Ἀληθινή «ΚΥΡΙΕ, ΚΥΡΙΕ, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε καί ἐπίσκεψαι τήν ΑΜΠΕΛΟΝ ταύτην καί κατάρτισαι αὐτήν, ἥν ἐφύτευσεν ἡ ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ» (Εὐχή Θείας Λειτουργίας, Ψαλμ. ΟΘ´ 15). Ἔδωκεν ἡ Ἁγία Τριάς, καί ἡ δόσις αὐτή Ἄκτιστος Ἐνέργεια, Ἁγιοποιός καί Θεοποιός Χάρις, παρουσία τοῦ Ἀκτίστου εἰς τήν κτίσιν, κατ᾽ ἐνέργειαν μετοχή τῶν λογικῶν κτισμάτων εἰς τήν Ἄκτιστον καί Ἄχρονον Δύναμιν τῆς Θείας Δόξης. Ἔδωκεν ἡ Ἁγία Τριάς, καί ἡ δόσις αὐτή Ἐκκλησία Θεοῦ. Ἐκκλησία δέ Θεοῦ ἡ Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τί λοιπόν αὐτομολεῖς ἀπό τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, Χριστιανέ, πρός τήν κτίσιν καί τό χῶμα; Ὁ Εἰδωλολάτρης προσκολλᾶται, ὡς μή ὤφειλεν, εἰς τήν πλάνην τῆς ματαιοφροσύνης του, καί σύ, Χριστιανός ὤν, ἀποκολλᾶσαι ἀπό τό Ὀρθόν περί Θεοῦ Δόγμα καί προσκολλᾶσαι εἰς τήν πλάνην τῆς Αἱρέσεως; Ὁ Θεός ἐνεκαθίδρυσεν ἡμᾶς εἰς τήν Βασιλείαν Του, τήν Μίαν Θείαν Πολιτείαν ἐν Οὐρανῷ καί ἐπί γῆς, τήν Θρι– αμβεύουσαν καί Στρατευομένην Μίαν Ἐκκλησίαν, καί σύ ἀποσκιρτᾶς πρός τούς Ἰουδαίους, ἀρνούμενος τήν Προαιωνιότητα τοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ; Εἰς τήν φαιδρότητα τῆς παρουσίας τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμᾶς ἐνῴκησεν ἡ Ἐκκλησία, καί σύ ἀποσκιρτᾶς πρός ἄλλην θρησκείαν, πρός τό σκότος τῆς Ἀπιστίας, ἀρνούμενος τήν κυριαρχίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπί τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῆς ἰδίας Βασιλείας Της; Μίαν Ἐκκλησίαν Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, Μίαν Βασιλείαν, συνέστησεν ὁ Τρισάγιος Θεός, καί σύ ἀναζητᾶς τήν συντροφίαν τῶν δαιμόνων, τήν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, τήν διά κτισμάτων σωτηρίαν; Εἰς τόν Ὕψιστον Θρόνον ἀνύψωσεν τήν ἀνθρωπίνην φύσιν ὁ Θεός Πατήρ διά τοῦ Υἱοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καί σύ διά τῶν Αἱρέσεων ἑτοιμάζεις σεαυτῷ τόπον εἰς τά κατώτατα τοῦ Ἅδου; Εἰς τήν Ὑπόστασιν τοῦ Συναϊδίου Λόγου ἐρρίζωσεν ὁ Θεός σάρκα ἀνθρωπίνην μετά ψυχῆς λογικῆς, ἥνωσεν Ὑποστατικῶς τήν κτιστήν ἀνθρωπίνην φύσιν μετά τῆς Ἀκτίστου Θεϊκῆς, καί σύ οὐ μόνον στρέφεσαι ὡς ἄλογος πρός τήν φθοράν, ἀλλά καί τόν Συναΐδιον Λόγον βλασφήμως κηρύττεις ὡς φθαρτόν, τρεπτόν καί ἀλλοιωτόν; Ἀγνοεῖς τήν Θείαν εἰκόνα κατά τήν ὁποίαν ἐπλάσθης καί κηρύττεις βλασφήμως ἀλλοιωτόν τόν Θεόν Λόγον; Ἀγνοεῖς ὑπό ποίων χειρῶν ἐπλάσθης καί κηρύττεις βλασφήμως τρεπτήν καί ἀλλοιωτήν τήν Ἁγίαν Τριάδα; Αἱ χεῖρες σου γνωρίζουν τήν κεφαλήν ἡ ὁποία τάς κυβερνᾶ, καύ σύ ἀγνοεῖς ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ μόνος Ἀληθινός Θεός, εἶναι ἡ Κεφαλή σου; Καί ὅσα περί τοῦ Θεοῦ ἤ περί τῆς Ἐκκλησίας Του ἀγνοεῖς, ζητεῖς ἀπό τῶν Ἰουδαίων νά τά μάθῃς; Ἐρωτᾶς τόν Ἑβραιόφρονα ἐκ Πατρῶν νά σοῦ τά εἰπῇ; Ἀντιγράφεις τῶν Σταυρωτῶν τό φρόνημα καί τῶν Αἱρετικῶν τήν πλάνην, καί αὐτά παρελαύνεις ὡς Ὀρθόδοξον Δόγμα ἐντός ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ; Χριστιανοί, «δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καί ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας» (Ψαλμ. Β´ 12). Χριστιανοί, «πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;» (Ἑβρ. Β´ 3). Χριστιανοί, «Εἴδομεν τό Φῶς τό Ἀληθινόν, Εὕρομεν Πίστιν Ἀληθῆ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΤΡΙΑΔΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΕΣ, Αὕτη γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν» (Εὐχή Θείας Λειτουργίας).

3 σχόλια:

 1. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΑΜΕ. ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι προφανές ότι τό κείμενο αυτό έχει πρόβλημα από ορθοδόξου θεολογικής απόψεως τουλάχιστον ως προς την ορολογία που χρησιμοποιεί. Κάποιες εκφράσεις-διατυπώσεις του είναι καινοφανείς για την ορθόδοξη γραμματεία. Δεν αρκεί να δηλώνουμε ορθόδοξοι, πρέπει νά επιβεβαιώνεται αυτό και από όσα μέ κάθε τρόπο ομολογούμε και διακηρύττουμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  Αγαπητέ Ανώνυμε γειά σου.
  Ελαβα με καθυστέρηση εβδομάδος το σχόλιό σου λόγω διακοπών. Το διάβασα με προσοχή και με την ίδια προσοχή θα μελετούσα μια ανάλυση του σχολίου σου, την οποία θα σε παρακαλούσα να στείλεις. Που υπάρχουν η καινοφάνεια, το πρόβλημα και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε.
  Σ’ ευχαριστώ για την επίσκεψη και θα περιμένω νέα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή